Algemene Voorwaarden van Zwemschool VERROEN

A Het bedrijf
 

Zwemschool VERROEN is een handelsnaam van Health Unlimited Nederland BV, gevestigd te Den Haag en staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag met het dossiernummer 27261543.

  Health Unlimited Nederland BV heeft een BTW-nummer te weten: 8124.18.402.B.01.
B Controle
  Zwemschool VERROEN leidt op voor de zwemdiploma’s A, B en C van de stichting ENVOZ, de STA en de IFSTA.
  Zwemschool VERROEN is een erkend opleidings- en exameninstituut van de stichting ENVOZ.
  De door Zwemschool VERROEN georganiseerde en af te nemen examens staan onder toezicht van de NVZ.
C Inschrijving, plaatsing en voorwaarden
  Een ouder/verzorger kan een leskind inschrijven via de website: www.zwemschoolverroen.nl. waarbij alle correspondentie omtrent wederzijdse wijzigingen schriftelijk gaat.
  Een inschrijving is persoonlijk en definitief wanneer de vereiste aanbetaling op onze rekening is ontvangen en het ontvangst door de zwemschool is bevestigd door middel van e-mail of per brief.
  Aan een definitieve plaatsing van het leskind in een zwemlesgroep voor het A-diploma gaat een testles vooraf, welke wordt afgenomen aan het begin van de eerste zwemles. Bij het niet halen van de test, kan men lossen lessen nemen op basis van €30,00 per les. De testles wordt dan ook in rekening gebracht. Men kan ook besluiten om te stoppen. De klant krijgt dan de vooruitbetaling retour minus €50,00 kosten testles. 
  De resultaten van de testles worden uitvoerig met de ouder/verzorger besproken.
  Om deel te kunnen nemen aan een zwemlescursus A-diploma dient het leskind minimaal 5 jaar te zijn bij de start van de cursus.
  Van de leeftijdsgrens van 5 jaar kan in bijzondere gevallen door Zwemschool VERROEN worden afgeweken.
  Om in aanmerking te kunnen komen voor zwemlessen voor het B-diploma dient het leskind in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.
  Het leskind, dat bij Zwemschool VERROEN het zwemdiploma A heeft behaald, krijgt, indien het kind aansluitend doorgaat, voorrang bij de plaatsing in een zwemlescursus voor het B-diploma. In alle andere gevallen wordt het leskind geplaatst in volgorde van de reserveringslijsten.
D Cursusduur en garantie
 

De cursusduur is gekoppeld aan de bij de inschrijving gekozen zwemlescursus, tenzij uit een eventuele testles van het leskind blijkt, dat in redelijkheid deze cursusduur niet kan worden gerealiseerd. We maken dan een aantekening. In een dergelijke situatie wordt door de instructeurs/trices vooraf met inschrijvende ouder/verzorger overleg gepleegd en worden aanvullende afspraken gemaakt.

  Indien het leskind niet direct na afloop van de cursus (voor B, max. 3mnd.) kan afzwemmen en wel alle lessen heeft gevolgd, dan behoeft voor de vervolglessen tot het behalen van het diploma niet extra te worden betaald.
 

Alleen bij langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door ziekte van het leskind kan een beroep worden gedaan op vervolglessen zonder extra kosten, mits een doktersverklaring wordt overgelegd. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend na overleg met de instructeurs/trices. Voor andere gemiste zwemlessen brengen wij, bij overschrijding van de tijd in de overeenkomst, €50,00 per uur in rekening.

  Gemiste lessen inhalen is alleen mogelijk, mits schriftelijk afgemeld met reden, in en na overleg met de instructeurs/trices.
E Betaling
  Het cursusgeld dient op de door Zwemschool VERROEN aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan op rekeningnummer NL05 INGB 6729305 t.n.v. zwemschool VERROEN.
  Indien aan de gestelde betalingstermijn niet wordt voldaan, komt de definitieve plaatsing van het leskind in een zwemlesgroep automatisch te vervallen en bestaat geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.
F Aansprakelijkheid
  Zwemschool VERROEN sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer Zwemschool VERROEN in een overmachtsituatie kom te verkeren, niet Zwemschool Verroen te verwijten, als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de zwemlescursussen in het gehuurde uit te voeren.
  Zwemschool VERROEN zal in bovenstaande situatie ouder/verzorger hiervan direct informeren.
  Zwemschool VERROEN zal zich intensief inspannen om in een situatie, als hierboven omschreven, naar vervangende zwemlesruimte te zoeken.
  Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
G Ongevraagde informatie is noodzakelijk
  De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van c.q. gezondheidsrisico’s voor het leskind dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld. De instructeurs/trices zullen hierover met de inschrijvende ouder/verzorger contact opnemen.
  Indien zich tijdens de zwemlescursus beperkingen van en/of risico’s voor het leskind zijn ontstaan, dient de inschrijvende ouder/verzorger de instructeurs/trices direct en voorafgaande aan de zwemles te informeren, teneinde de instructeurs/trices in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
H Gedragsregels
  De ouder/verzorger dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of de instructeurs/trices van Zwemschool VERROEN te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
  Het bij herhaling zich niet houden aan de geldende gebruiks- en gedragsregels kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlescursus van het leskind zonder recht op restitutie van het reeds betaalde cursusgeld.
I Planning
  Zwemschool VERROEN behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlescursussen of de cursusplaats, -lesdag en –tijdstip voor lopende cursussen.
  Zwemschool VERROEN behoudt zich het recht om voor een gestarte zwemlescursus extra lesdagen en –tijdstippen op te nemen.
  Zwemschool VERROEN zal zich inspannen om de hier boven staande wijzigingen tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
  De inschrijvende ouder/verzorger heeft, indien de cursus nog niet is gestart (start is uitnodiging voor een proefzwemles), het recht om in een wijzigingssituatie de zwemlescursus te annuleren en het vooruitbetaalde geld terug te ontvangen.
J Extra service
  Als een ouder na het behalen van het A-zwemdiploma toch niet tevreden is over het niveau van zijn/haar kind, kan deze contact met ons opnemen. Gezamenlijk zullen we dan bepalen wat het probleem is en hoe het op te lossen.
K Privacy gevoelige informatie
 

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijk informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij Zwemschool VERROEN en/of de instructeurs/trices krachtens de wet hiertoe verplicht worden.
Onze zwemschool verwerkt de op het inschrijfformulier staande gegevens zorgvuldig. De gegevens worden na invullen en na akkoord verklaren van de Algemene Voorwaarden naar inschrijver retour gezonden een en ander ter controle van de aan ons verstrekte gegevens. Door het voldoen van de vooruitbetaling geeft u nogmaals een akkoord op onze Algemene Voorwaarden. 
Zwemschool VERROEN verstrekt de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, mits u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Na het diplomazwemmen worden er foto's genomen van de kinderen met hun instructeurs. De ouders krijgen een foto per e-mail en er wordt een foto op de site en/of FaceBook geplaatst.

Mocht uw kind, na het behalen van het internationale B-zwemdiploma, doorgaan voor het internationale C-zwemdiploma, dan geeft u hiervoor apart toestemming. Tevens geeft u toestemming om de persoonsgegevens na inschrijving, door te sturen naar de ledenadministratie van H.Z.ZIAN. Na het behalen van dit internationale C-zwemdiploma, wissen wij als zwemschool VERROEN alle ons bekende NAW gegevens.

L Akkoordverklaring
 

Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

U kunt uw akkoordverklaring te allen tijde intrekken door de retour gezonden e-mail, n.a.v. de inschrijving, met uw wensen en/of klachten te zenden aan info@zwemschoolverroen.nl t.a.v. Ron of Haico Verroen.

De informatie op deze website is leidend. 

M Verklaring afkortingen in deze Algemene Voorwaarden
  ENVOZ staat voor Eerste Nederlandse Vereniging voor Opleiding van Zwemonderwijzers
  N.V.Z. staat voor Nederlandse Vereniging van Zwembad-, Sport- en Recreatiemedewerkers
  STA staat voor Swimming Teachers Association
  IFSTA staat voor International Federation of Swimming Teachers Association
          

 

Zwemschool VERROEN, Den Haag, december 2012.